A Gift From God

AgiftfromGod

Cám ơn Cha đã đặt con vào cuộc đời này vì một mục đích.

Xin giúp đỡ con hoàn thành công trình mà vì đó con được tạo dựng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s